คุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ใช้ประกอบการเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยและที่ปรึกษาทางการเงิน วางมาตรการเสริมความคุ้มครองให้กับประชาชน ยกระดับตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณในการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย และขจัดตัวแทน/นายหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เตรียมเผยรายชื่อผ่านสื่อ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวนตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 461,585ราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต 270,599ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 23,322 ราย นายหน้าประกันชีวิต 77,557ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 90,107 ราย จากสถิติการรับ ประกันภัย จำแนกตามช่องทางการขาย ประกันภัย พบว่าช่องทางการขายผ่านตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย เป็นช่องทางสำคัญที่ทำรายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรม ประกันภัย และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจ ประกันภัย กำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้มีการนำข้อมูลของตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการรับชำระเบี้ย ประกันภัย จากผู้เอา ประกันภัย แล้วมิได้นำส่งให้บริษัท กระทำการปลอมลายมือชื่อลงในใบคำขอเอา ประกันภัย และดำเนินการขอเอา ประกันภัย กับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาทำสัญญา ประกันภัย ซึ่งได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน คปภ. จะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นอีก โดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระทำความผิด ของตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ใช้ประกอบการเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วน และรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการ ประกันภัย ของตนเองได้ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว จะผลักดันให้บริษัท ประกันภัย หันมาเข้มงวดกับตัวแทนในสังกัด และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ประกันภัย ต่อไป

ที่มา : คปภ.
Link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=846